Yeah! Atlanta

Yeah! Atlanta

Yeah! Burger, Atlanta

Avocado salad on the Pier

Avocado salad on the Pier

Tarantino’s Restaurant, San Francisco  

Burger on the lake

Burger on the lake

California Burger Company, Lake Tahoe