Tag: baseball

Go Yankees !

Go Yankees !

Yankee stadium, New York