Tag: hot dog

Go Yankees !

Go Yankees !

Yankee stadium, New York